Trở về

Thái Sử Từ

Tư chất: 90 - [ 2 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Diệt đơn thể, Bạo kích cao

Lôi Sát

Dùng tốc độ sấm sét hóa thành bóng ảo tiến hành tấn công địch tựa ánh chớp, gây cho 1 kẻ địch 2 lần sát thương vật lý.

Ném Đao

Hình thành liên nhẫn chữ thập đối với địch, gây ra sát thương vật lý.

Thiên Quân

Dùng trạng thái thiên quân, bức ép địch, khiến bản thân khi tấn công sẽ gây ra cho địch sát thương thực của HP tối đa.

Chiến Bạo

Lĩnh ngộ quy tắc chiến trường, tăng sát thương bạo kích vật lý và tỷ lệ bạo kích vật lý cho bản thân.