Trở về

Tào Tháo

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Giảm giáp, Tăng bạo thương

Vạn Kiếm Quyết

Pháp trận kiếm quyết, vạn kiếm quy tông, gây cho địch trong phạm vi lớn sát thương vật lý và gây choáng địch 2s, giảm hộ giáp vật lý địch, duy trì 3s.

Kiếm Khí

Kiếm khí ngưng tụ thành vương giả chi ba, bắn vào địch, gây cho 1 kẻ địch sát thương vật lý và gây choáng địch 2s.

Kiếm Trận

Kiếm trận khắc họa thành vương giả lĩnh vực, linh hồn lơ lửng gây cho địch trong phạm vi lớn sát thương vật lý, và giảm hộ giáp vật lý địch, duy trì 3s.

Vương Giả

Thế lực vương giả che phủ địch, làm suy yếu ý chí địch, tăng sát thương bạo kích toàn thể phe ta.