Trở về

Tào Nhân

Tư chất: 90 - [ 3 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: Biến thân, Tăng hút máu

Quỷ Thần

Dùng pháp thuật cấm kỵ, triệu hoán Quỷ Thần giáng lâm, khiến bản thân tăng điểm sinh lực, sát thương vật lý, kháng tính ma pháp, duy trì 10s.

Tay Ma

Dùng dịch ăn mòn của Quỷ Vực, luyện thành Hủ Thực Ba đẩy về phía địch, gây cho toàn thể địch sát thương vật lý.

Gây Mê

Triệu hoán Thụy Ma nương tựa trên người địch, giảm hộ giáp vật lý 1 kẻ địch và sa vào ngủ mê, duy trì 5s.

Ác Ma

Triệu hoán ma hấp huyết, cung cấp năng lực hấp huyết cho anh hùng phe ta, khiến toàn thể anh hùng phe ta có hấp huyết vật lý.