Trở về

Tào Chân

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Đánh lùi, Sát thương nhóm

Xuyên Tâm Tiễn

Vô số loạn tiễn bắn vào địch phía trước, gây ra sát thương vật lý cho toàn thể địch và đánh lui địch.

Liệt Hỏa

Cung tên hóa thành chim lửa thiêu đốt địch, gây ra sát thương vật lý cho toàn thể địch.

Bá Vũ Tiễn

Bá khí quấn lấy vũ tiễn, bắn về hướng địch, gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch.

Bá Vương

Cung cấp thêm lực công kích của % công kích Tào Chân cho toàn thể phe mình .