Trở về

Quan Vũ

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: Giảm năng lượng, Né Tránh

Toàn Phong Phá

Đao pháp Thanh Long khua bão táp, tạo thành lốc xoáy gây 10 lần sát thương vật lý, miễn khống chế cho kẻ địch trong phạm vi nhỏ và giảm điểm năng lượng của kẻ địch.

Liệt Địa Kích

Long đao nhảy lên đánh 1 đòn nứt đất, gây sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi lớn và giảm lượng trị liệu nhận được của địch, duy trì 7s.

Phân Liệt Kích

Nhanh chóng khua đao lướt qua kẻ địch, gây sát thương vật lý cho một kẻ địch và gây choáng 2.5s, giảm điểm năng lượng của địch.

Vũ Đức

Võ nghệ vô song, dùng đức phục người, tăng tỷ lệ bạo kích vật lý và tỷ lệ né tránh cho bản thân.