Trở về

Quách Gia

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Hồi năng lượng, Khống chế

Núi Băng

Cấm thuật ma pháp hệ Băng, dùng băng hà đóng băng mọi thứ phía trước, gây cho toàn thể địch Ma Pháp và đóng băng địch 2s, khóa hành động địch.

Băng Bạo

Ma pháp hệ Băng loại nổ, gây nổ địch xung quanh, khiến địch trong phạm vi nhỏ chịu Ma Pháp, và giảm Tốc độ đánh địch, duy trì 3s.

Giáp Băng

Ma pháp hệ Băng loại phòng ngự, giúp anh hùng HP thấp nhất phe ta ngưng tụ hàn băng giáp, tăng Giáp, duy trì 8s.

Tham Lam

Dùng ánh sáng ma pháp hệ Băng gia trì toàn thể phe ta, giúp toàn thể phe ta tăng hiệu suất nhận được năng lượng.