Trở về

Nhan Lương

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Giảm Năng Lượng, ST chuẩn

Viên Nguyệt Đao

Phi đao tựa trăng tròn, xoay chuyển quanh người tấn công địch, gây ra cho địch trong phạm vi lớn 2 lần sát thương vật lý, giảm điểm năng lượng địch.

Địa Phi Đao

Phi đao ẩn chứa năng lượng rơi vào chính giữa địch, gây cho địch trong phạm vi nhỏ sát thương vật lý, và giảm điểm năng lượng địch.

Thuấn Sát

Tốc độ nhanh như gió, tiến hành diệt nhanh địch, gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch và gây choáng địch 2s.

Ám Ảnh

Mỗi lần công kích kèm thêm sát thương vật lý của % điểm HP địch đã tổn thất.