Trở về

Lưu Bị

Tư chất: 90 - [ 3 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: hồi máu, giảm ST toàn thể

Cổ Vũ

Quân vương đích thân ra trận cổ vũ sĩ khí, giúp toàn đội tăng sức mạnh, giáp, kháng phép.

Quân Đức

Quân vương đầy lòng nhân đức, lấy rượu trị liệu, hồi phục điểm HP cho tướng có lượng HP thấp nhất trong đội.

Vương Khí

Tập trung vương khí, ngưng kết hộ thuẫn, hấp thu sát thương đã nhận cho tướng có HP thấp nhất trong đội, duy trì vài giây.

Cần Vương

Sức mạnh của quân vương giúp giảm sát thương đã nhận cho toàn đội.