Trở về

Mã Lương

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Phản Phép, Giảm năng lượng

Phản Ma Pháp

Sức mạnh phản phệ hắc ám bao bọc toàn đội, ngưng kết lá chắn giúp toàn đội phản lại sát thương ma pháp đã chịu, lá chắn tồn tại vài giây.

Búa Sét

Búa ma ngưng kết thành tia chớp đánh về phía địch, gây sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi nhỏ và xóa trạng thái có lợi trên người kẻ địch.

Hút Phép

Vận dụng sức mạnh thôn phệ để tạo liên kết, gây sát thương ma pháp cho 1 kẻ địch và giảm điểm năng lượng địch, tăng điểm năng lượng cho bản thân.

Kính Chú

Ngưng kết sức mạnh phản phệ ở quanh người, tăng cho toàn đội tỷ lệ phản sát thương ma pháp.