Trở về

Hoàng Trung

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: ST Đơn cao, Bộc phát

Xuyên Dương Tiễn

Bách bộ xuyên dương, tiễn như lưu tinh, gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch và làm choáng kẻ địch.

Lưu Hỏa Tiễn

Lưu hỏa ngưng thành hỏa tiễn, bắn về kẻ địch phía trước, gây ra sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi lớn.

Hỏa Ưng Kích

Hội tụ lưu hỏa thành chim ưng, tấn công kẻ địch phía trước, gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch và làm choáng kẻ địch.

Phá Diệt

Tràn đầy nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi, khi tấn công kẻ địch cận chiến sẽ tăng thêm sát thương.