Trở về

Vương Việt

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Tạo sát thương quần thể

Ảo Ảnh Kiếm

Ngưng tụ khí của kiếm hồn xong ném ra vô số thần kiếm gây ra 2 lần sát thương vật lý cho toàn thể địch, gây choáng 1s.

Thiết Cát Không

Chém ra ba đao kinh dị xé toạc không gian, gây ra cho địch trong phạm vi lớn 3 lần sát thương vật lý.

Thần Kiếm Thuật

Triệu hoán ra vài thần kiếm chém xuống, gây ra sát thương vật lý cho toàn thể địch.

Địa Liệt Trảm

Đánh rung mặt đất, tạo sóng xung kích có tính hủy diệt rất lớn, gây ra sát thương vật lý cho toàn thể địch.