Trở về

Vương Dị

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: hồi máu, tăng tốc đánh

Trị Liệu Quang

Tung ra ánh sáng hy vọng, trị liệu cho anh hùng phe mình, hồi phục điểm sinh lực cho toàn thể phe mình, duy trì hồi phục 4 lần.

Trầm Tịch

Vẽ kết giới ánh sáng, gây ra sát thương ma pháp cho địch phạm vi lớn trong kết giới, giảm hiệu quả nhận trị liệu của địch, duy trì 5s.

Chúc Phúc

Tăng tốc độ công kích cho toàn thể phe mình.

Kỳ Nguyện

Toàn thể anh hùng phe mình mỗi lần công kích đều kèm thêm sát thương pháp thuật của % pháp cường Vương Dị.