Trở về

Hạ Hầu Uyên

Tư chất: 90 - [ 3 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: hồi máu, đánh lùi

Ngân Quang Đao

Đao pháp cao siêu lấy yếu thắng mạnh, tiến hành 3 lần công kích nhanh lên kẻ địch trong phạm vi nhỏ, gây sát thương vật lý và đánh lùi địch.

Hồi Toàn Kích

Bay lượn đánh tan không khí trong vòng 360 độ quanh bản thân, gây sát thương vật lý cho kẻ địch tiếp cận trong phạm vi nhỏ.

Vương Thổ

Dưới bầu trời đều là lãnh thổ của vua, trong phạm vi vương kỳ sẽ duy trì hồi phục điểm HP cho đồng đội và làm giảm giáp của kẻ địch, duy trì vài giây.

Liều Mạng

Liều mạng tử chiến với địch, tăng tỷ lệ bạo kích vật lý cho bản thân.