Trở về

Gia Cát Lượng

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Khống chế, Sát thương bạo

Lôi Đình

Cấm thuật ma pháp viễn cổ, triệu hoán thiên phạt giáng xuống kẻ địch 6 luồng sấm chớp, mỗi luồng gây sát thương ma pháp cho kẻ địch.

Ngọa Long Quang

Ma pháp hệ Quang, dùng 3 luồng ánh sáng ma pháp càn quét toàn thể phe địch và gây sát thương ma pháp.

Ngưng Kết

Ma pháp hệ Băng, nhanh chóng đóng băng kẻ địch trong phạm vi nhỏ và gây sát thương ma pháp, duy trì vài giây.

Gió Lốc

Ma pháp hệ Phong, cầm quạt mượn gió đông quét toàn thể địch, gây sát thương ma pháp cho họ và đánh bay kẻ địch.