Trở về

Gia Cát Cẩn

Tư chất: 85 - [ 2 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Sát thương phạm vi

Phá Không Kiếm

Hiện ra thần binh lợi khí vô tận từ trên trời rơi xuống tấn công địch phía trước, gây ra sát thương ma pháp cho địch trong phạm vi lớn.

Phá Kiếm Thuật

Trong không gian ma pháp tạo ra vô số bảo kiếm, tấn công địch phía trước, gây ra sát thương ma pháp cho địch trong phạm vi nhỏ.

Ảo Kiếm Thuật

Bảo kiếm sắc bén ngưng tụ ma lực, đánh địch phía trước, gây ra sát thương ma pháp cho 1 kẻ địch.

Tâm Nhân Kiếm

Đạt cảnh giới mới nhân kiếm hợp nhất, giúp bản thân tăng thêm trí lực.