Trở về

Điển Vi

Tư chất: 95 - [ 4 sao ]

Vai trò: Tiên Phong

Mô tả: Giảm giáp, hồi máu

Phá Địa Kích

Sức mạnh Thú Nhân bộc phát, gây cho địch trong phạm vi lớn sát thương vật lý, làm choáng kẻ địch xung quanh và giảm sức mạnh địch, duy trì vài giây.

Trọng Kích

Khua đao múa rìu, ra đòn mạnh với địch, gây cho địch trong phạm vi nhỏ sát thương vật lý và làm choáng địch, duy trì vài giây.

Yêu Hỏa

Triệu hoán ngọn lửa yêu thú, nương tựa trên người địch, gây suy yếu cho 1 kẻ địch, giảm giáp và kháng tính 1 kẻ địch, duy trì vài giây.

Chiến Cuồng

Kích phát thú tính viễn cổ bản thân, tăng năng lực bản thân, khiến bản thân tăng điểm HP và cứ 5s hồi phục điểm HP.