Trở về

Chúc Dung

Tư chất: 90 - [ 3 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Hút máu, Sát thương cao

Ngân Nguyệt Đạo

Ngân Nguyệt Phi Đao quay tròn, tấn công khoảng trống phòng ngự đằng sau địch, tập kích và gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch

Lạc Nguyệt Trụy

Phi đao tựa lạc nguyệt lưu tinh, rơi xuống gây sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi nhỏ.

Ảo Hổ Kích

Hổ Vương gào thét, triệu hoán ảo ảnh Hổ Vương, gây sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi lớn.

Ẩm Huyết

Tinh Linh thủ hộ viễn cổ, thêm chúc phúc cho bản thân, giúp bản thân tăng thêm hấp huyết vật lý.