Trở về

Chu Du

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Trầm mặc, Sát thương bạo

Thiên Lôi Ảo Diệt

Pháp thuật sấm sét diệt thần, thiên lôi liên tục như tận thế, gây ra 3 lần sát thương ma pháp cho toàn thể địch và trầm mặc kẻ địch.

Lôi Thần Tiên

Sức mạnh sấm sét hóa thành roi sét, đánh vào kẻ địch phía trước, gây ra sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi lớn và trầm mặc kẻ địch.

Lôi Lạc Kích

Ion sấm sét cuồng bạo hội tụ thành quả cầu sét, rơi vào kẻ địch nổ tung, gây ra sát thương ma pháp cho kẻ địch trong phạm vi lớn.

Lôi Kiếp

Sức mạnh lôi kiếp gặm nhấm thân thể địch, khiến bản thân mỗi lần tấn công kèm theo sát thương ma pháp cho địch.