Trở về

Trương Hợp

Tư chất: 85 - [ 3 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Sát thương Đơn duy trì

Kịch Độc Kích

Gây cho 1 kẻ địch sát thương và kèm thêm hiệu ứng trúng độc, duy trì 4s. Tồn tại trạng thái Hủ thực tầng 5 trên người địch có thể khiến sát thương tăng 150%.

Độc Vụ

Thương độc dẫn nổ, hình thành sương độc, gây cho 1 kẻ địch sát thương vật lý và sát thương ma pháp.

Trà Độc

Khiến công thường kèm thêm sát thương ma pháp cho địch, sẽ suy yếu hộ giáp vật lý và ma kháng địch, duy trì 10s, tối đa có thể cộng dồn 5 tầng.

Thị Độc

Nuốt dịch độc, khiến bản thân rơi vào trạng thái điên cuồng, mỗi lần tấn công xong sẽ giúp bản thân tăng vật công, tối đa cộng dồn 5 tầng.