Trở về

Bàng Thống

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Phép Thuật

Mô tả: Bộc phát đơn thể

Hấp Huyết Dực

Ngưng tụ Tín Ngưỡng Chi Dực, tăng sát thương pháp thuật, tốc độ đánh, hấp huyết pháp thuật cho bản thân, duy trì trong vài giây.

Huy Quang

Khi công kích sẽ gây ra sát thương pháp thuật tương đương với trí lực của bản thân

Chúc Phúc

Khiến bản thân lúc công kích gây ra cho địch sát thương tương đương với lượng HP lớn nhất của bản thân

Thần Linh Phúc

Lúc công kích cận chiến anh hùng nhục thuẫn, tăng % sát thương.