Trở về

Tôn Thượng Hương

Tư chất: 90 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Sát thương cao, quần công

Đại Băng Tiễn

Thần tiễn ngưng kết băng long giáng thế, bắn ra tên băng khi đi qua mọi thứ sẽ đóng băng, gây ra sát thương vật lý cho toàn thể địch

Phá Băng Tiễn

Nếu nước là băng, ngưng kết tên hàn băng bắn vào kẻ địch, gây ra sát thương vật lý cho 1 kẻ địch.

Tán Xạ Tiễn

Hàn băng trăm trượng, hóa thành mưa tên băng, rơi xuống địch, gây ra cho địch trong phạm vi lớn 3 lần sát thương vật lý.

Chiến Ý

Kích phát chiến ý bản thân, tăng lực công kích của bản thân.