Trở về

Bàng Đức

Tư chất: 100 - [ 4 sao ]

Vai trò: Vật Lý

Mô tả: Tăng tốc, sát thương cao

Kiếm Vũ

Bảy ngôi sao kết nối thành kiếm, chém địch phía trước, gây ra cho toàn thể địch một lượng sát thương vật lý và làm choáng địch trong vài giây.

Thứ Nguyên Thú

Triệu hoán Thứ Nguyên Thú trong hư không công kích địch, gây ra sát thương vật lý lớn cho địch trong phạm vi lớn.

Phá Liệt

Ngưng tụ năng lượng hư không, nổ tung trên cơ thể địch, gây ra cho đối phương một lượng sát thương vật lý.

Nhập Ma

Mỗi lần công kích xong sẽ tăng cho bản thân lực công kích và Tốc độ đánh, duy trì trong vài giây. Tối đa chồng lên 3 tầng.